poniedziałek, 30 marca 2009

Rok Juliusza Słowackiego

Dnia 5 stycznia 2009 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 2009 roku Rokiem Juliusza Słowackiego. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin i 160. rocznica śmierci poety.
Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu.

niedziela, 29 marca 2009

Ferie w bibliotece w Kruszwicy

Dnia 24 lutego 2009 r. dzieci bawiły się w bibliotece w Kruszwicy (ul. Rybacka 22).
W czasie imprezy zostały przyznane nagrody za prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs Moje wymarzone ferie.
I miejsce zajęła Julia Łączna; II miejsce – Anna Lewandowska; III miejsce – Szymon Dąbrowski.
Wszystkie nagrodzone prace można oglądać w gablocie w Oddziale dla dzieci i młodzieży w bibliotece.

Zobacz pozostałe zdjęcia.

„Białe ferie” w Chełmcach

W bibliotece i w świetlicy w Chełmcach dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, grach i zabawach (17 i 19 lutego 2009 r.). Efekty ich inwencji twórczej widoczne są na zamieszczonych zdjęciach.

Zobacz pozostałe zdjęcia.

Ferie w bibliotece w Polanowicach

W dniach 16 i 17 lutego 2009 r. w filii w Polanowicach odbyły się zajęcia i zabawy w ramach ferii zimowych, zwieńczone balem karnawałowym. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, imprezy były bardzo udane.

Zobacz pozostałe zdjęcia.

piątek, 27 marca 2009

Konkurs na logo naszej biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
ogłasza konkurs na logo biblioteki

Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego, który stanie się oficjalnym „znakiem firmowym” naszej biblioteki.
Logo może składać się ze słów i rysunków. Wymagane jest zawarcie w pracy słów lub rysunków kojarzących się z książką, biblioteką oraz Kruszwicą. Technika wykonania pracy dowolna (ręczna lub komputerowa).
W konkursie może brać udział każdy chętny.
Prace należy składać osobiście w siedzibie biblioteki przy ul. Rybackiej 22 lub wysłać mailem na adres biblioteki
biblioteka@kruszwica.um.gov.pl (w temacie maila „Konkurs na logo”) do dnia 30 kwietnia 2009 r.
Dla zwycięzcy konkursu przygotowano atrakcyjną nagrodę rzeczową, która zostanie wręczona w siedzibie biblioteki w czasie obchodów Tygodnia Bibliotek (8–15 maja 2009 r.).
Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie MGBP w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 22 oraz zamieszczony na blogu biblioteki
http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy

I. Przedmiot konkursu
MGBP w Kruszwicy ogłasza konkurs na projekt logo biblioteki.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej MGBP w Kruszwicy.
2. W konkursie może brać udział każdy.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
III. Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania.
2. Wymagane jest zawarcie w logo słów lub rysunków budzących skojarzenia z książką, biblioteką oraz z miastem Kruszwica.
3. Projekt logo może zawierać dowolną kombinację „słów” i „rysunków”, w jednym lub więcej kolorach. Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną (ręcznie lub komputerowo).
4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych lub tekstowych w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteki
biblioteka@kruszwica.um.gov.pl (w tytule e-maila „Konkurs na logo”) lub poprzez osobiste przyniesienie projektu logo do biblioteki przy ul. Rybackiej 22 w Kruszwicy.
5. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie te prace, które zostały dostarczone do dnia 30 kwietnia 2009 r.
6. W treści wiadomości e-mail lub w kopercie dołączonej do pracy należy podać imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
9. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Tygodnia Bibliotek 8–15 maja 2009 r.
IV. Kryteria oceny
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z pracowników MGBP w Kruszwicy.
2. Projekt logo oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcyjnym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
3. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
V. Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na ten konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
VI. Nagroda
Za nagrodzony projekt zostanie przyznana atrakcyjna nagroda rzeczowa.
VII. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu
1. Zwycięski projekt logo stanie się własnością MGBP w Kruszwicy na podstawie umowy zawartej z autorem zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb przez MGBP w Kruszwicy, bez możliwości zachowania jakiegokolwiek prawa autorskiego przez autora projektu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie MGBP w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 22 oraz zamieszczony na blogu biblioteki
http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/.
Kruszwica, 27 marca 2009 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

środa, 25 marca 2009

To smutne, ale – nie czytamy książek!!!

Zaledwie 38% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w 2008 r. Jest to najniższy wskaźnik czytelnictwa, jaki został zanotowany od rozpoczęcia systematycznie prowadzonych na ten temat obserwacji, tj. od 1992 r. (dla porównania: w 2004 r. – 58%, a w 2006 r. – 50%).
Jest to wynik badania przeprowadzonego pod koniec listopada 2008 r. przez Bibliotekę Narodową, przy techniczno-organizacyjnej współpracy TNS OBOP na losowej, reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15 lat i więcej (1005 osób).
*
Bez komentarza...

wtorek, 24 marca 2009

Remont w filii Zagople

W najbliższych dniach (26–27 marca 2009 r.) nastąpi wymiana okien i drzwi w filli Zagople. Biblioteka będzie w tym czasie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.